Arbetsmiljöpolicy

Inom företaget ser vi arbetsmiljön som en naturlig del i det dagliga arbetet, för allas trivsel på arbetet.

Mål

Vår strävan är att ha en öppen dialog och ömsesidig information mellan arbetsledning och personal på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöaspekterna måste komma in tidigt i allt arbete för att förhindra olyckor och få en renare arbetsmiljö, som är till nytta för oss alla.

Gemensamt ansvar

I det dagliga arbetet har alla ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Alla ska följa de regler, instruktioner och rutiner som finns, samt vara uppmärksam och rapportera eventuella risker.

Arbetsmiljöplan

Vi eftersträvar att förebygga att vi själva eller annan person utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vi följer de givna föreskrifterna samt använder skyddsanordningar och iakttar försiktighet.

Brandskydd

Det lokala brandförsvaret föreskrifter gäller.

Hantering av restprodukter

Vi använder oss av återvinning och källsortering.
Renare arbetsplats = säkrare arbetsplats